Решение

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 72624.603.78 с площ 5376 кв.м. урбанизирана територия с НПТ "За друг вид застрояване" в землището на град Добрич с цел отреждането му за "ПСД - фотоволтаична електрическа централа" с възложител: "БАК - България" ООД. Виж пълния текст ...
Read More