Фумигация

Фумигацията на складираната продукция в голяма част от случаите се извършва с фосфоводородни препарати на Degesch – делиция,магтоксин,фостоксин това е така поради ограниченото предлагане на нашия пазара на продукти регистрирани за фумигация. Използват се различни формулации за фумигация в зависимост от продукта и предназначението му: пелети, таблети, плочи, пакети. Активното вещество при фумигация фосфин PH3 се отделя от делиция или фостоксин Al(OH)3 и на магтоксин Mg3P2 вследствие на реакция с водата от продукта или въздуха. Температурата определя скоростта на реакцията. При температура под 5оС фумигация е разрешена само с магтоксин.

Mg3P2 + 6H2O –> 3Mg(OH)2 + 2PH3
AlP + 3H2O –> Al(OH)3 + PH3

Фумигацията при висока температура и влажност реакцията протича бързо и е възможно достигане до взривоопасни концентрации от фосфин. При сбито, уплътнено и самозагрято зърно, фосфина не се разпределя равномерно в зънения насип, вследствие на което ефекта от фумигацията е слаб и риска от експлозия и пожар голям.

Фумигация на складирани продукти в складове и силози.

В силози с активна вентилация фумигацията се извършва, без прехвърляне на зърно от клетка в клетка. Използват се газ реактори, рециркулационни методи т.нар.(J-Sistem) осигуряващи бързо действие,отсъствие на остъците от препарата , отличен ефект, малък карантинен срок.При необходимост е възможно да се добави в процеса на фумигация и CO2.

В силози без вентилация фумигация се осъществява при прехвърляне на зърно от клетка в клетка. Препарата се влага чрез дозатори на Detia Degesch.При малка височина на силозите или насипа на зърното е възможна фумигацията да бъде извършена посредством пневмосонди.

При фумигация в плоски складове препаратите се влагат посредством сонди. След като се вложат фосфоводородните препарати, повърхността на зърното се херметизира с полиетиленово фолио осигурено от фумигатора.

При фумигация на зърно се обработва свободната вместимост и външните стени на склада.

При предявено изискване от страна на Възложителя фумигацията се извършва посредством препарати и методи, без остатъчни количества от пестициди в обгазените продукти.

След изтичане на експозицията зърното се дегазира. С газанализатори се замерват остатъчните количества от токсичен газ, които не трябва да надвишават 0.1ppm.
За постигане на добър ефект от фумигацията е необходимо да бъдат извършени подготвителни мероприятия.

Фумигация на кораби, шлепове, вагони, контейнери

фумигацияФумигация на зърно в кораби се извършва с прeпарати на Degesch. Препаратите се влагат посредством сонди. При фумигация на пшеница и ечемик, царевица на кораби с по голяма дълбочина на трюмовете се използват пневмо сонди благодарение на които и залагането на препарата е възможно да стане на дълбочина до 10-12м. при фумигацията на слънчоглед с пневмо сонди не е възможно залагането на препарата на повече от 6-8 м., поради обикновенно по голямото наличие на инертни примеси фумигацията на кораби с дълбочина на трюмовете над 12м, и ако е необходимо експозицията да не превишава 3÷4 дни за препоръчване е да се извършва чрез циркулация на газ(J-Sistem).

Фумигация чрез циркулация

При фумигация чрез циркулация на газ се залагат система от тръби в трюмовете на кораба преди започване на товарване. Монтират се помпи, осъществяващи циркулация на газ в целия обем на трюма. След приключване на товарните работи се влага фосфоводороден препарат и се включват помпите. Рециркулационната система гарантира равномерно разпределяне на фумиганта, добър ефект от фумигацията в цялата дълбочина на насипа и по кратка експозиция.

Фумигация с Фумигационни ръкави

При фумигация с Фумигационни ръкави, магтоксин плочи и Деция Газ ЕКС Б / пакети / с активно вещество фосфин се гарантира, че след дегазация в продукцията няма остатъци от токсични вещества. При обгазяването с фумигационни ръкави фосводородните препарати се залагат в специални ръкави изработени от плат а другите фумиганти са в хартиени плочи или пакети. Плочите и пакетите се влагат на повърхността, а ръкавите се влагат на 2 м дълбочина на фумигирания продукт след приключване на товарните дейности.

Експозицията на фумигацията се определя в зависимост от използвания препарат, температурата на продукта и дълбочината на трюмовете. След дегазация при замерени концентрации на фосфин по-ниски от 0.1ppm се счита че препарата е разграден напълно. Твърдите продукти от хидролизата / Mg(OH)2 и Al(OH)3 / са безвредни и се сепарират при преработка на зърното. При фумигация с ръкави,плочи или пакети, същите се събират и се унищожават съгласно законодаделствто на държавата на разтоварното пристанище. С фумигационните ръкави ,плочите и пакетите се изхвърлят остатъчните продукти от хидролизата на магнезиев или алуминиев фосфид.
Фумигацията се извършва на място посочено от възложителя след приключване на товарните работи.На екипажа на кораба се осигуряват респираторни защитни средства и газ измезрвателни средства за фосфин съгласно IMO, както и необходимата документация издавана за фумигация на товара е съгласно всички Международни закони и изисквания.