Решение

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 72624.603.78 с площ 5376 кв.м. урбанизирана територия с НПТ "За друг вид застрояване" в землището на град Добрич с цел отреждането му за "ПСД - фотоволтаична електрическа централа" с възложител: "БАК - България" ООД. Виж пълния текст ...
Read More

Уведомление

Уведомление за инвестиционно предложение ʺИзграждане на водоизточник на подземни води – тръбен кладенец за капково напояване на 50 дка с орехови насаждения в ПИ № 019002 по плана на с. Паскалево, общ. Добричка, обл. Добрич с обща площ 50 дка. и изграждане на 50 дка орехови насаждения. Виж пълния текст ...
Read More

Обява

В изпълнение на чл.6 ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и писмо, Ви информираме за инвестиционно предложение ʺИзграждане на водоизточник на подземни води – тръбен кладенец за капково напояване на 50 дка с орехови насажденияʺ в ПИ № 019002 по плана на с. Паскалево, общ. Добричка, обл. Добрич с обща площ 50 дка., Изграждане на орехови насаждения 50 дка. в ПИ N019002 по плана на с. Паскалево, общ. Добричка, обл. Добрич с възложител „БАК България“ ООД, с управител Даниел Иванов Василев, с адрес: гр.Добрич, ул.Независимост 29, вх-А, ет.1, ап.2
Read More

Обява

В изпълнение на чл.6 ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и писмо, Ви информираме за инвестиционно предложение ʺИзграждане на водоизточник на подземни води – тръбен кладенец за капково напояване на 50 дка с орехови насажденияʺ в парцели II и III кв.2 по плана на с. Земенци, общ. Крушари, обл. Добрич с обща площ 53,635 дка., и изграждане на склад за съхранение и преработка на селскостопанска продукция., и Изграждане на орехови насаждения 50 дка.в парцели II и III кв.2 по плана на с. Земенци, общ. Крушари, обл. Добрич с възложител „БАК България „ООД, с управител Даниел Иванов Василев, с адрес: гр.Добрич, ул.Независимост 29, вх.А, ет.1, ап.2
Read More