В изпълнение на чл.6 ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и писмо, Ви информираме за инвестиционно предложение ʺИзграждане на водоизточник на подземни води – тръбен кладенец за капково напояване на 50 дка с орехови насажденияʺ в ПИ № 019002 по плана на с. Паскалево, общ. Добричка, обл. Добрич с обща площ 50 дка., Изграждане на орехови насаждения 50 дка. в ПИ N019002 по плана на с. Паскалево, общ. Добричка, обл. Добрич с възложител „БАК България“ ООД, с управител Даниел Иванов Василев, с адрес: гр.Добрич, ул.Независимост 29, вх-А, ет.1, ап.2