Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 72624.603.78 с площ 5376 кв.м. урбанизирана територия с НПТ „За друг вид застрояване“ в землището на град Добрич с цел отреждането му за „ПСД – фотоволтаична електрическа централа“ с възложител: „БАК – България“ ООД. Виж пълния текст …